; ;

توانمندسازی منابع انسانی

در راستای رسالت جامعه هتلداران ایران در حوزه منابع انسانی هتلهای کشور، ارائه خدمات مشاوره رایگان با هدف بهسازی و توانمندسازی منابع انسانی هتلهای کشور در دستور کار جامعه قرار دارد. حوزه ارائه خدمات مشاوره با هدف توانمند سازی منابع انسانی هتلها موارد زیر می باشد:


  • متدولوژی جذب و استخدام منابع انسانی
  • تعالی منابع انسانی
  • مدل بلوغ منابع انسانی
  • مدل شایستگی منابع انسانی
  • استاندارد آموزش منابع انسانی