; ;

با توجه به اینکه در دنیای امروزی یکی از عوامل مهمی که به توسعه کسب و کار کمک شایانی می نماید تحقیق و پژوهش می باشد، ارائه خدمات پژوهشی در صنعت هتلداری در دستور کار جامعه هتلداران قرار گرفته است. هدف از انجام طرح های پژوهشی کمک به هتلهای کشور جهت استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و تجربی در صنعت هتلداری دنیا می باشد. هدف دیگر طرح های پژوهشی مذکور ایجاد تصویری جامع نسبت به وضعیت مدیریت کسب وکار در هتلهای کشور، میزان عرضه و تقاضا، مشکلات و چالشهای موجود درصنعت هتلداری و غیره به هتلداران و شاغلین صنعت هتلداری می باشد تا تصمیم سازی و تصمیم گیری را برای آنها در عرصه هتلداری تسهیل و تسریع نماید.