; ;
قوانین لغو رزرو مراکز اقامتی

قوانین لغو رزرو مراکز اقامتی

news Image

قوانین لغو رزرو مراکز اقامتی

1395/03/26

ذخیره اتاق و لغو آن بنا بر درخواست متقاضی و به نام مهمان استفاده کننده صادر و غیرقابل انتقال است.

تغییر تاریخ در صورت امکان و خالی بودن اتاق در تاریخ جدید بدون هزینه خواهد بود. در غیر اینصورت ابطال رزرو قبلی و انجام رزرو در تاریخ جدید، هر دو تابع مقررات مندرج در بندهای مرتبط همین آیین نامه است.

در صورتی که پس از واریز مبلغ رزرو و دریافت برگ تایید به هر دلیل رزرو توسط متفاضی کنسل شود، میزان خسارتی که باید توسط مهمان پرداخت شود( از مبلغ پیش پرداخت کسر شود) به شرح زیر محاسبه خواهد شد:

الف) در محدوده زمانی بین صدور برگ تایید رزرو تا 48 ساعت قبل از ورود مهمان به واحد اقامتی 20% یک شب به ازای هر اتاق

ب ) در محدوده بین 48 ساعت تا 24 ساعت قبل از ورود به اتاق ، مبلغ 50 درصد هزینه اقامت یک شب به ازای هر اتاق

ج ) از 24 ساعت قبل تا زمان ورود ، مبلغ 70 درصد هزینه اقامت یک شب به ازای هر اتاق.

تبصره 1 ) ساعت رسمی check out  و check in  به ترتیب 12 و 14 است.

تبصره 2 ) در صورتی که تعداد اتاق رزروشده بیش از 5 اتاق باشد، رقم خسارت از 20 درصد به 10 درصد تقلیل می یابد.

حداکثر مبالغ پیش پرداخت جهت رزرو ، هزینه اقامت یک شب به ازای هر اتاق است.

تبصره 1 – مبلغ دریافتی برای پیش پرداخت نباید از 30 درصد کل هزینه اقامت کمتر باشد.

تبصره 2 – محدودیتی در خصوص سقف مبلغ پیش پرداخت وجود نداشته و واحد اقامتی می تواند کل هزینه اقامت را از مهمان دریافت کند.

چنانچه مهمان در زمان مقرر به واحد اقامتی مراجعه نکرده یا تا موعد مقرر به صورت مکتوب علت عدم حضور خود را به واحد اعلام نکند، مکان ذخیره شده فقط به مدت یک شب خالی نگه داشته شده و حواله ذخیره جا از روز بعد باطل می شود. در این حالت، خسارت وارده بر اساس هزینه یک شب اقامت به ازی هر اتاق محاسبه و از مبلغ پیش پرداخت کسر خواهد شد.

چنانچه به علل خاص (رخداد بلایای طبیعی و حوادثی خارج از کنترل و اراده دو طرف) رزرو انجام شده توسط واحد اقامتی لغو شود، وجوه دریافتی باید عینا" به مسافر مسترد شود.

چنانچه پس از واریز مبلغ رزرو و دریافت برگ تاییدیه، واحد اقامتی به هر دلیلی غیر از موارد خاص نتواند نسبت به ارائه مکان بر اساس تاییدیه صادره اقدام کند، مدیر واحد موظف است با موافقت مهمان نسبت به تامین واحد اقامتی دیگری با شرایط و قیمت مشابه برای مهمان اقدام کرده و در غیر این صورت، ضمن استرداد کل وجه دریافتی، جریمه ای معادل 50% هزینه یک شب اقامت به ازای هر اتاق را به ایشان پرداخت کند.

چنانچه مسافر پس از رزرو و اقامت در هتل بنا به هر دلیلی از ادامه اقامت در هتل منصرف شود، هزینه یک شب اقامت به ازای هر اتاق محاسبه و از مبلغ پیش پرداخت کسر خواهد شد.

تبصره 1) هزینه رزرو برای مدت دو شب در صورت انصراف مسافر پس از اقامت شب اول قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 2) در صورتی که مدت رزرو بیش از یک هفته باشد هزینه دو شب اقامت به ازای هر اتاق محاسبه و از مبلغ پیش پرداخت کسر خواهد شد.

تبصره 3) چنانچه هتل ها قوانین خاص دیگری نسبت به قوانین مذکور، داشته باشند جرایم مطروحه باید طبق قوانین اصلی هتل، توسط مهمان پرداخت شود.