; ;

مرکز توسعه منابع انسانی


تردیدی نیست که یکی از عوامل کلیدی در توسعه صنعت گردشگری در کشورها عامل انسانی می باشد. در کنار ایجاد زیرساختهای گردشگری در هر کشور، این عامل انسان است که می تواند تضمین کننده کیفیت در ارائه خدمات به گردشگران باشد. در این راستا، کشورهای مختلف اقدامات متفاوتی را انجام داده اند که هدف این اقدامات چیزی جز توانمندسازی منابع انسانی شاغل در صنعت گردشگری خود نبوده است.  با توجه به این مهم و همچنین ظرفیت های کم نظیر گردشگری در میهن عزیزمان، مرکز توسعه منابع انسانی جامعه هتلداران ایران با هدف ارائه خدمات در حوزه آموزش، پژوهش و توانمندسازی منابع انسانی در صنعت هتلداری کشور تشکیل شده است.


چشم انداز

مرکز توسعه منابع انسانی جامعه هتلداران ایران تا پایان برنامه ششم توسعه به بزرگترین مرکز ارائه دهنده خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره در امر توسعه منابع انسانی هتلهای کشور تبدیل خواهد شد.


بیانیه ماموریت

ماموریت ما ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره در امر توسعه منابع انسانی به هتلهای کشور با بالاترین کیفیت، استفاده از به روزترین روشهای موجود و حتی المقدور به صورت رایگان خواهد بود.